Les malalties neurològiques amb base autoimmune com l’esclerosi múltiple són molt complexes. Això dificulta sovint el diagnòstic i el tractament. Per abordar-ho apostem per l’atenció integral al pacient per part de professionals especialitzats.

El Servei de Neurologia/Neuroimmunologia ofereix des de primeres visites amb el neuròleg fins a la realització de proves diagnòstiques i tractaments per controlar els brots de la malaltia en el cas de l’esclerosi múltiple i evitar-ne de nous. Tot això sempre en línia amb la missió del Cemcat: millorar la qualitat de vida del pacient. És per això que també es pretén minimitzar els ingressos hospitalaris.

El 35% dels pacients amb esclerosi múltiple de Catalunya són visitats pel Servei de Neurologia/Neuroimmunologia del Cemcat.

A més de primeres visites i visites de control, cal remarcar que hi ha un alt percentatge de pacients que volen comptar amb una segona opinió i que, per exemple, fan consultes puntuals a l’hora de decidir-se per un tractament. En aquest sentit el Cemcat opta perquè el pacient participi sempre en la presa de decisions.

Dins de l’activitat assistencial s’hi inclouen:

  • L’activitat mèdica en les consultes externes
  • L’atenció d’infermeria a l’Hospital de Dia relacionada amb l’administració dels tractaments
  • Les valoracions neuropsicològiques i emocionals del pacients

Apropar l’atenció al pacient i facilitar l’accés són també objectius del Cemcat. És per això que es proporcionen diferents vies per contactar amb el centre (telèfon, mail) per donar resposta a les demandes d’atenció mèdica o d’infermeria en cas d’empitjorament o de qualsevol incidència relacionada amb la patologia. També, dins del possible, es manté certa flexibilitat a l’hora de programar visites i proves per tal de limitar desplaçaments.

El Cemcat ha recollit de manera sistemàtica, durant més de 20 anys, l’evolució dels pacients a qui els hi ha estat prescrit un tractament per a l’esclerosi múltiple al centre. Això ha permès una monitorització apropiada d’aquests pacients i una valoració ràpida dels resultats d’efectivitat dels nous fàrmacs.

La protocol·lització dels criteris assistencials i dels processos facilita que tots els pacients puguin ser atesos de manera indistinta per un dels professionals del servei (facultatiu o infermer) sense ser estrictament necessari que sigui sempre el mateix. Per garantir aquest funcionament unitari existeix una intensa documentació dels procediments i una marcada protocol·lització dels processos mèdics i d’infermeria, que es van actualitzant d’acord amb els coneixements disponibles

El personal facultatiu del Servei de Neurologia / Neuroimmunologia del Cemcat té responsabilitat sobre part dels pacients ingressats al Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron durant dos mesos l’any i, durant tot l’any, es fa una valoració diària de tots els pacients ingressats amb patologia neuroimmunològica i s’actua, en aquests casos, com a consultor.